Tài liệu ACCA F7 (ebook + Video + Ipass)


Tài liệu ACCA  F7 (ebook + Video + Ipass)  = 50k
Tài liệu được ghi vào DVD bao gồm tất cả tài liệu bên dưới
 
Một vài hình ảnh của tài liệu trong DVD


tag: ACCA BPP Study text, ACCA BPP  Practice & Revision Kit,ACCA BPP  Passcards,ACCA BPP  Ipass CD,ACCA BPP  Audio CD, Course Notes, Course slides, Mock ExamKaplan Essential Text, Kaplan  Pocket Notes, Kaplan Practice  (100 Multiple Choice Questions)Kaplan  Course Overview, Mock Exam, LSBF (London School of Business & Finance) Video, Class Notes 2010, 2011, 2012